Boligindretning

Er du blevet ældre eller handicappet, oplever du måske, at din bolig skaber forhindringer i din hverdag. Der er mulighed for, at du kan søge om at få hjælp til at ændre boligens indretning.

Boligindretning kan dreje sig om meget forskelligt. Det kan være fjernelse af dørtrin eller udvidelse af døråbning. Det kan også være store ændringer i boligen, som kræver bistand fra arkitekt og flere håndværkere. For at du kan få bevilget en boligindretning, skal du have en varig lidelse. Boligindretningen skal være nødvendig, for at du kan opholde dig i boligen.

Der kan ikke ydes hjælp til boligindretninger, der har karakter af istandsættelse, almindelig vedligeholdelse eller modernisering.

Hvis du vil søge om en boligindretning, kan du henvende dig til hjælpemiddelvisitatorerne i Visitationsenheden eller til ergo-fysioterapeuterne på dit lokale områdecenter.

Du kan også søge boligindretning digitalt her

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. Du kan forvente at få et hjemmebesøg af den, der behandler din ansøgning. På hjemmebesøget vil vi sammen med dig gennemgå boligen og de hindringer, som du oplever, at boligen giver dig. 

Du har ret til en bisidder, når vi besøger dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation.

I nogle tilfælde kræves der lægeoplysninger, for at en ansøgning kan vurderes. Det vil vi bede dig om tilladelse til.

De oplysninger du giver os, vil blive gemt elektronisk.

Ved ændringer i lejeboliger søger Randers Kommune om tilladelse til ændringerne hos udlejeren.

Du skal være opmærksom på, at Randers Kommune ikke retablerer boligændringer, hvis du selv ejer boligen.

Frit valg af boligindretning

Fra 1.oktober 2010 er der indført frit valg på boligindretning bevilget efter § 116 i Serviceloven.

Hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget en boligindretning, har du to muligheder:

  1. Du kan vælge at benytte kommunes tilbud om valg af materialer og håndværkere.
  2. Du kan vælge at benytte retten til frit valg af materialer og/eller håndværkere. Bliver udgifterne større end ved den boligindretning, kommunen kan tilbyde dig, betaler du merprisen.

Hvem skal du kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af frit valg?

Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du kontakte den sagsbehandler, som behandler din ansøgning om boligindretning. Sagsbehandleren vil foretage hjemmebesøg i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Hvis din ansøgning imødekommes, og du får boligindretningen bevilget, vil din sagsbehandler give dig rådgivning om frit valg.

Hvad er omfattet af frit valg?

Du har retten til frit valg af materialer og/eller håndværkere til din boligindretning, men du kan ikke frit vælge, hvad der skal laves.

Hvem har ret til frit valg af boligindretning?

Hvis du er boligejer, har du ret til frit valg af boligindretning. Hvis du bor i en lejebolig, har du som udgangspunkt ret til frit valg, men du skal gå til din udlejer og fremlægge dine ønsker,og udlejer har herefter ret til at vælge. Hvis du bor i en andelsboligforening, afhænger din ret til frit valg af andelsforeningens vedtægter.

Vær opmærksom på

Når du vælger frit valg:

  • har du selv ansvaret for boligindretningen.
  • vil du miste retten til tilskud fra kommunen, hvis dine valgte håndværkere ikke er faglærte og momsregistrerede, eller de valgte materialer ikke lever op til bevillingens krav. Kravene er specificeret i bevillingsskrivelsen.

Hvor finder du flere oplysninger om frit valg?

Du kan få svar på dine spørgsmål om frit valg hos Visitationsenheden på tlf.nr. 89 15 25 50.

Reglerne om frit valg af boligindretning finder du i Lov om social service § 116 stk.6, samt bekendtgørelse nr. 1076 af 14. september 2010 om adgangen til frit valg af boligindretning efter serviceloven.