Aflastnings ophold

Der visiteres efter serviceloven:
§ 84 Lov om Social Service, stk. 1 og 2.
Stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Stk. 2: Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har særligt behov for omsorg eller pleje.

Hvilke behov dækker ydelsen?

 • Behov for hjælp og støtte til pårørende, der trænger til aflastning.
 • Behov for afløsning så ægtefælle kan forlade hjemmet i en periode.
 • Omfattende plejebehov, der ikke kan afhjælpes i egen bolig.
 • Plejebehov i forbindelse med sygdom hvor indlæggelse ikke skønnes nødvendigt.
 • Behov for afklaring af fremtidig bolig.
 • Behov for særlig støtte og omsorg ved livets afslutning.
 • Behov for optræning/genoptræning.
 • Behov for styrkelse af mestringsevnen i forbindelse med sygdom.
 • Akut behov for opsyn eller tryghed efter en social hændelse i eget hjem.

Formålet med ydelsen er:

 • Sikre at pårørende fortsat kan passe en plejekrævende borger i eget hjem.
 • Sikre at borgeren genvinder eller forbedrer sin mulighed for at tage vare på sig selv.
 • Give pleje og tryghed til døende.
 • Sikre at borgere med stort plejebehov kan bo i
 • egnet bolig.
 • Sikre trygge rammer til plejekrævende borgere hvor en pårørende er fraværende f.eks. ved indlæggelse.

Ydelsen kan modtages af

 • Borgere der i en periode har særligt pleje og omsorgsbehov, der ikke kan løses i eget hjem.
 • Pårørende til plejekrævende borgere.
 • Døende